Privacy Policy

Voor Nederlandse versie klik op deze link.

Introduction

This statement applies to all products and services provided by Laurens Smit.

Laurens Smit, with its registered office in Nieuweweg 3 te Renkum, is responsible for the processing of personal data as mentioned in this privacy statement.

Personal data we process

Laurens Smit processes your personal data because you use our services and/or because you have provided it to us. Data which Laurens Smit may need from you or is necessary with regard to the objectives as listed below and that Laurens Smit in any case and at least processes include:
• Initials and surname
• Gender
• Date of birth
• Company name
• Address details (consisting of street name, house number and ZIP code)
• Telephone number (mobile or fixed line)
• E-mail address
• Bank details

Does Laurens Smit also process special personal data?

Special personal data concerns sensitive data, for example about your health or a criminal record, ethnical data or data concerning race. Laurens Smit does not process special personal data.

Why we need data

As soon as you have entered into an agreement with Laurens Smit, we want to be of service to you in the best possible way. We will therefore use your data for the following objectives:

• To call or e-mail you if the performance of our services requires it.
• To inform you about changes in our services and products.
• In order to deliver products and services to you.
• If we are legally obliged thereto, like data we need for our tax declaration.
• Data can also be used for promotional or marketing purposes that relate to the type of services provision by Laurens Smit. For example, in order to inform you through our newsletter about a new activity of Laurens Smit. If you do not want to receive our newsletter, you can click on the button ‘deregister’ at the end of the newsletter.

We can solely use your data for any other objective than originally intended, if both objectives are closely related.

Which rules apply to the processing of personal data?

In the processing of personal data, Laurens Smit is bound by applicable laws and legislation and keeps up to date with relevant developments. In this meaning Laurens Smit retains the right to change the privacy statement in order to link the text to the latest state of affairs, as mentioned at the end of the privacy statement.

How long do we save data?

Laurens Smit will save your data no longer than strictly necessary and in order to put into practice the objectives for which your data was collected.

Sharing with others/provision of data to third parties

Laurens Smit does not sell your data to third parties and only provides it when absolutely necessary to perform our agreement with you or if it complies with a legal obligation. We enter into agreements with processing agents to ensure a similar level of security and confidentiality of your data.

Record of website visits (public section)

Laurens Smit only uses technical and functional cookies. A cookie is a tiny text file that is saved on your computer, tablet or smartphone when you visit our websites for the first time. The cookies we use are necessary for the technical processing of the websites and for your ease of use. They ensure that the websites function properly and remember your configuration preferences. You are able to deregister cookies by configuring your internet browser in such a way that cookies are no longer saved. In addition, you can delete all information that was earlier saved by changing your browser settings.

View, change or delete data

Naturally, you always have the possibility to view, correct or delete all personal data known to us.
Hereto you can send a specified request to privacy@laurenssmit.nl.

Security

Laurens Smit places great store to the security and protection of your personal data. Laurens Smit has installed fitting technical and organisational measures to secure your personal data and protect it against loss, change, abuse or any (other) form of wrongful processing. Each person, who has access to personal data at Laurens Smit and/or processes it, is obliged to non-disclosure of this data, in as far as applicable laws and legislation do not stipulate differently. In case Laurens Smit uses third parties, Laurens Smit will set up agreements in relation to the necessary security measures within the scope of the protection of personal data. If the impression exists that your personal data is insufficiently protected or indications of abuse are present, please contact us.

Your rights with regard to privacy

When you request a viewing, correction, placement or deletion of your personal data, Laurens Smit will inform you within five days. You can submit this request through an e-mail to privacy@laurenssmit.nl.

Questions

For questions or remarks about the processing of your personal data and this Privacy Statement, you can contact us through an e-mail to privacy@laurenssmit.nl.

This privacy statement was drawn up on 3 March 2023.


Privacyverklaring Laurens Smit

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Laurens Smit geleverde producten en diensten.

Laurens Smit, gevestigd te Nieuweweg 3 te Renkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Laurens Smit verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Laurens Smit van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Laurens Smit in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Verwerkt Laurens Smit ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Laurens Smit verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Laurens Smit, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Laurens Smit. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Laurens Smit. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Laurens Smit gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Laurens Smit zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Laurens Smit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Laurens Smit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Laurens Smit gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar privacy@laurenssmit.nl.

Beveiliging

Laurens Smit hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Laurens Smit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Laurens Smit toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Laurens Smit gebruik maakt van de diensten van derden, zal Laurens Smit in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Laurens Smit u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via privacy@laurenssmit.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via privacy@laurenssmit.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 3 maart 2023.